س. مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۹

اهدای کتابخانه‌ی شخصی حاوی صدها جلد کتاب ارزشمند و نفیس به کتابخانه‌های حامی روستاهای مهاباد

هر اندازە شهروندان یک جامعە دارای شرایطی باشند کە بتوانند بە شیوەای آسان و مستمر بە منابع و امکانات آگاهی دسترسی داشتە باشند امکان و احتمال اینکە مسیر آیندە جامعە دارای افقی روشن‌تر باشد بیشتر است. کیفیت اهداف و چگونگی تدوین و تدبیر تصمیم‌هایشان برای رسیدن بە این اهداف‌ دقیق‌تر خواهد بود. 
در متن یک جامعە‌ی آگاە کیفیت روابط اجتماعی، تعهد بە خیر جمعی، پایبندی بە بنیادهای اخلاق جمعی، حرمت‌گذاری بە تمایزها و تفاوتهای طبیعی، عمل به پیش فرض‌های زیست دمکراتیک، پایبندی بە حقوق طبیعی تمام انسانها، فهم انسانی و دمکراتیک از انسان بودن، شکوفایی خرد جمعی رشد چشمگیر خواهد کرد.
در جامعەای کە غنابخشی بە کیفیت “زیست فرهنگی” شهروندان هم بخش مهمی از راهبردهای مدیریتی مسولان است، هم در مرکز و بنیادِ فکر و عمل کنش‌گران اجتماعی، فرهنگی باشد آن جامعە بدون شک زمینە رشد و شکوفایی “سرمایەی انسانی” کە زیر بنای توسعەی پایدار است پیدا خواهد کرد.
در چند سال اخیر با همت و همکاری “انجمن حامی” کە در راستای توسعە فضاهای فرهنگی و آموزشی در مناطق محروم کشورمان فعالیت می‌کند گروە توسعە و ترویج فرهنگ کتابخوانی مکریان مهاباد با همکاری این انجمن در روستاهای مختلف شهرستان کتابخانەی عمومی روستایی تجهیز و راه‌اندازی نموده است.
در این راستا، همت والا و تفکر انسان دوستانە جناب آقای “خالق قبادی” از شخصیت‌های فرهنگی شهرمان و از پیشکسوتان با اخلاق حوزە ورزش و مربیگری شهرمان را ستایش می‌کنیم کە در ۵ بهمن ماە امسال، کتابخانەی شخصی خویش را کە حاوی صدها جلد کتاب ارزشمند و نفیس می‌باشد تقدیم گروە توسعە و ترویج فرهنگ کتابخوانی شهرستان مهاباد کردند تا با توزیع آن در بین کتابخانە های روستایی حامی، زیست فرهنگی شهروندان روستایی‌نشین مهاباد را مطلوب تر نماید. 
بدون شک اقدام گرانمایەی استاد “خالق قبادی” نقشی بی بدیل در ساختن آیندەی این جامعە خواهد داشت. برگ‌های تاریخ معاصر ما نام چنین بزرگانی را با کمال افتخار در خود ثبت خواهند کرد. کودکان این سرزمین نامت را صبحگاهان بە خورشید سرزمین‌مان هدیە می‌دهند. امید است در آیندە چنین تصمیماتی بە یک رویەی فرهنگی در بین شهروندان فهیم جامعە تبدیل شود.   
 شایان ذکر است، تمام کتابخانەها توسط کتابداران همان روستا بصورت داوطلب با همکاری و هماهنگی شورای اسلامی و دهیاری و افراد معتمد روستاها با همکاری انجمن حامی و گروه توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی مکریان مهاباد  ادارە می‌شوند. 
انجمن حامی ـ تهران
گروە توسعە وترویج فرهنگ کتابخوانی مکریان مهاباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

css.php