ی. خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۹

پیام شهردار مهاباد به مناسبت روز جهانی تئاتر

به کزارش بینه‌ر دکتر کامران علیزاده آذر، شهردار مهاباد به مناسبت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی پیامی منتشر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

بە نام خداوند جان و خرد 

اختصاص یک روز از تقویم ملی ایران تحت عنوان روز ملی ھنرھای نمایشی  کە ھمزمان است با ٧ فروردین روز جھانی تئاتر خود نشانگر اھمیت و اعتبار ھنر کھن و ھمچنان زندەی تئاتر است. پاسخ بە این پرسش کە چنین اعتبار و اھمیتی از کجا نشات می گیرد می تواند راھگشای بسیاری مسائل و درآمدی باشد بر شناخت ریشەھای آسیب ھا در جامعەی ما ودر این میان بخشی از پاسخ در مفھوم شھر و معناھای پس این مفھوم نھفتە است.
شھر بە مثابە پیکرە و ساختاری فرھنگی، ماھیت و ھویت خویش را در عرصەی فرھنگ می یابد و متجلی می کند. از سوی دیگر توسعەی ھمە جانبەی جوامع از جنبەھای اقتصادی، اجتماعی و حتا سیاسی جز بر پایەھای توسعەی فرھنگی نمی تواند شکل گیرد. تاسیس ، بسط و قوام نھادھای مقبول اجتماعی و تقویت جایگاە و کارکرد این نھادھا در سطح جامعە و در میان شھروندان در ذات خود منجر بە شروع زنجیرەای از تاثیر و تاثر پذیرفتن ھای ماندگار می شود و یکی از راھھای مطمئن رسیدن بە توسعە است. طبیعتا نھادھای رسمی جامعە کە ظاھرا از مفھوم فرھنگ بەدورند، نقش و کارکرد پر اھمیتی در نیل بە این ھدف داشتە و شورای شھر و شھرداری، با توجە بە نفوذ عمیق شان در لایەھای متفاوت اجتماعی از مھمترین این نھادھای رسمی جامعەاند کە با پر کردن فاصلەی طبیعی میان ساختار حاکمیتی و مردم می توانند فرھنگ را بە جایگاە مقبول و ایدەال خویش ارتقا دھند.
در این میان ھنر فرھنگ ساز و انسان پرور تئاتر کە بر پایەھای گفتگو، انسان باوری و مردم سالاری شکل و انسجام یافتە است، نیازمند توجھی عمیق و جدیست. بر ماست کە آسیب ھای برآمدە از عدم توجە جامعە بە فرھنگ و ھنر را رفع نمودە و با تامین خواست ھا و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم قدم در راە توسعەی تئاتر در میان شھروندان برداریم کە توسعەی تئاتر، توسعەی انسان و جامعە را بە ھمراە دارد.
ضمن تبریک روز ملی ھنرھای نمایشی و روز جھانی تئاتر بە تمامی ھنرمندان راستین این عرصەی خطیر اعلام می داریم شھرداری مھاباد در راستای سوگیری فرھنگی دور پنجم شورای اسلامی شھرستان مھاباد این ضرورت و نیازھا را درک نمودە ودر کنار توجە بە دیگر جنبەھا و مسائل دیگر مبتلابە شھر ،تمام توان خود را در جھت حمایت از فرھنگ و ھنر بە خصوص ھنر تئاتر معطوف می دارد  و در این میان تامین و تاسیس زیربناھای لازم فرھنگی و ھنری و حمایت از برگزاری رویدادھای موثر ھنری را در سرلوحەی اھداف خود قرار دادە است.

باسپاس
کامران علیزادە آذر
شھردار مھاباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

css.php